Bezpečnost, ochrana obyvatelstva a krizové řízení

Obecné zásady chování při vzniku mimořádné události a krizové situace

Obecné zásady chování při vzniku mimořádné události a krizové situace

Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

 

Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

 

Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící či jinak postižené osoby.

 

Netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

 

Nepodceňujte vzniklou situaci.

 

Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

 

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidské zdraví a život, záchrana majetku je až na druhém místě.

 

Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných slože