Bezpečnost, ochrana obyvatelstva a krizové řízení

Krizové řízení

Krizové řízení

Vymezení základní pojmů

 • Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm. b)

 • Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm e)

 • Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm. a)

 • Základními složkami IZS jsou složky, které zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.

Zákon č. 239/2000 Sb., § 4, odst. 4 a 1

 • Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu.

Zákon č. 239/2000 Sb., § 4, odst. 2 a 3

 • Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jeho příčin.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm. c)

 • Likvidačními pracemi se rozumí činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm. d)

 • Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s
 • přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
 • ochranou kritické infrastruktury.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. a)

 • Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o IZS, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. b)

 • Krizovým opatřením se rozumí organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práva povinností osob.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. c)

 • Pracovní povinností se rozumí povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. d)

 • Pracovní výpomocí se rozumí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. e)

 • Věcným prostředkem se rozumí movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové situace.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. f)

 • Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Zákon č. 254/2001 Sb., § 64, odst. 1

 • Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Zákon č. 254/2001 Sb., § 63, odst. 1

 

 a krizové řízení

Krizové stavy

V době krizových stavů mohou být omezena některá občanská práva (např. právo shromažďování, svoboda volného pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohrožovaného nebo postiženého krizovou situací) a mohou být od právnických a fyzických osob požadovány určité pracovní povinnosti, výpomoci či poskytnutí věcných prostředků.

 

Krizový stav

Zákon

Kdo vyhlašuje

Důvod vyhlášení

Rozsah (území)

Doba trvání

Stav nebezpeční

Zákon č. 240/2000 Sb.,

(ustanovení § 3)

Hejtman

(primátor hl. m. Prahy)

Jsou-li ohroženy životy, zdraví, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury

Celý kraj, část kraje

Nejdéle 30 dnů

(prodloužení

se souhlasem vlády ČR)

Nouzový stav

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,

(ustanovení

čl. 5, a 6)

Vláda ČR

(předseda vlády)

Při živelných pohromách, ekologických a průmyslových haváriích, nehodách nebo jiném nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost

Celý stát,

omezené území státu

Nejdéle 30 dnů

(prodloužení

se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)

Stav ohrožení státu

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,

(ustanovení

čl. 7)

Parlament ČR na návrh vlády

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost stát nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy

Celý stát

Není omezeno

Válečný stav

Ústavní zákon

č. 1/1993 Sb.

(ustanovení

čl. 43)

Parlament ČR

Při napadení ČR nebo

je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

Celý stát

Není omezeno

Krizové řízení

Krizové řízení je neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. Uskutečňuje se na úrovni státu, který musí zajistit životní zájmy svých občanů, bezpečnost a ochranu obyvatel, na úrovni právnických a podnikajících fyzických osob, které musí bezpečně realizovat podmínky pro podnikání, nebo na úrovni občana a jeho rodiny, kdy vlivem mimořádných událostí a krizových situací může být ohrožen život občana, jeho zdraví i majetek, nebo životní prostředí.

Krizové řízení podle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a řešením krizové situace, nebo ochranou kritické infrastruktury.

Cílem krizového řízení je:

 • předcházet vzniku možných kritických situací,
 • všeobecná příprava na zvládnutí potenciálně možných kritických situací,
 • zajistit zvládnutí krizových situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení,
 • zahájit obnovu a další rozvoj postižených oblastí.

Základní pojmy

Důležité základní pojmy z oblasti krizového řízení naleznete zde.

 

Krizové stavy

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (krizové stavy). Jedná se o situaci ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.