Bezpečnost, ochrana obyvatelstva a krizové řízení

Informace pro právnické a podnikající fyzické osoby

Informace pro právnické a podnikající fyzické osoby

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby § 6 odst. 3 zák. č. 240/2000 Sb.,

§ 6 odst. 3 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

 

(3) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna nařídit zákaz

 1. nabývání peněžních prostředků v cizí měně, cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky, jakož i penězi ocenitelných práv a závazků od nich odvozených, za českou měnu,
 2. provádění veškerých plateb z České republiky do zahraničí, včetně plateb mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami,
 3. ukládání peněžních prostředků na účty v zahraničí,
 4. prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice, osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,
 5. přijímání úvěrů od osob s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,
 6. zřizování účtů v České republice osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky a ukládání peněžních prostředků na jejich účty,
 7. provádění veškerých plateb ze zahraničí do České republiky mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby § 29 zákona č. 240/2000 Sb.,

§ 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

(1) Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále PO a PFO) povinny při přípravě na krizové situace podílet se na zpracování krizových plánů. V případě, že jde o PO nebo PFO, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, jsou tyto osoby dále povinny zpracovávat plány krizové připravenosti; plánem krizové připravenosti se pro účely tohoto zákona rozumí plán, ve kterém je upravena příprava příslušné PO nebo PFO k řešení krizových situací.

 

(2) V případě, že zpracovatel krizového plánu zahrne do krizového plánu konkrétní PO nebo PFO, je tato povinna na žádost hasičského záchranného sboru kraje za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a další související údaje. Ministerstva, jiné ústřední správní úřady, kraje, obce s rozšířenou působností nebo obce mohou uzavřít s PO a s PFO smlouvy ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů.

 

(3) PO a PFO jsou povinny poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu oprávněného orgánu krizového řízení, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Poskytnutím věcných prostředků nesmí dojít k narušení funkce prvku kritické infrastruktury.

 

(4) Dojde-li za krizového stavu k ohrožení života, zdraví nebo hrozí-li škody velkého rozsahu na majetku nebo životním prostředí, jsou PO a PFO povinny splnit úkoly, které jdou nad rámec opatření uvedených v krizových plánech, pokud jim tyto úkoly uloží hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta obce.

 

(5) Povinnost poskytnout věcný prostředek při krizových stavech ukládá PO a PFO hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit PO a PFO také starosta, který o uložení povinnosti následně informuje hejtman. Hejtman nebo starosta, který uložil povinnost poskytnout věcný prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl, a současně mu vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.

 

(6) Výkon uložené pracovní povinnosti a pracovní výpomoci se považuje za jiný úkon v obecném zájmu dle § 203 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

(7) Na výzvu příslušného správního úřadu je provozovatel stavby, zařízení, prostředku nebo veřejné infrastruktury, o kterých lze oprávněně předpokládat, že splňují kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury, povinen poskytnout informace nezbytné k určení prvku kritické infrastruktury a prvku evropské kritické infrastruktury a další součinnost při ochraně kritické infrastruktury.

 

(8) PO a PFO jsou povinny zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby § 15 odst. 3 zák. č. 240/2000 Sb.,

§ 15 odst. 3 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

 

(3) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o

 • kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,
 • předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,
 • počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace,
 • množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek,
 • množství zadržené vody ve vodních nádržích,
 • počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,
 • uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých pro řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,
 • stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,
 • výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo fyzickými osobami, pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby § 24 zákona č. 239/2000 Sb.,

§ 24 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 

(1) Pokud dojde k mimořádné události v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady (dále jen "havárie"), je PO nebo PFO, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů, povinna

 1. podílet se na přípravě záchranných a likvidačních prací a na zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu tím, že poskytne na vyžádání hasičskému záchrannému sboru kraje, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, informace o
 1. zdrojích rizik,
 2. pravděpodobných následcích havárií a možných způsobech jejich likvidace,
 3. možných účincích na obyvatele a životní prostředí,
 4. opatřeních připravených ve své působnosti pro zajištění nezbytných sil a prostředků k provedení záchranných a likvidačních prací ve svém objektu nebo zařízení,
 1. vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
 1. informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních,
 2. varování, evakuaci, popřípadě ukrytí,
 3. organizování záchranných prací,
 4. organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci.

 

 (2) PO nebo PFO, u které došlo k havárii, je povinna

 1. provádět neprodleně záchranné a likvidační práce,
 2. ohlásit neprodleně havárii místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému a bezprostředně ohroženým obcím; tím není dotčena oznamovací povinnost stanovená podle zvláštních právních předpisů,
 3. podílet se na varování osob ohrožených havárií v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
 4. poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či nebezpečných zvířatech,
 5. spolupracovat při odstraňování havárie se složkami integrovaného záchranného systému, správními úřady a orgány krajů a obcí,
 6. uhradit krajskému úřadu nebo složkám integrovaného záchranného systému náklady spojené s poskytnutím věcné a osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými havárií,
 7. zabezpečit asanační práce podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí,
 8. zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její likvidace,
 9. spolupracovat při zpracování dokumentace o záchranných a likvidačních pracích.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby § 23 zákona č. 239/2000 Sb.,

§ 23 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 

(1) Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu (dále PO nebo PFO), je tato povinna

 • bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady,
 • zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí opatření uvedená v § 24 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

(2) PO a PFO jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny

 • poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu (§ 19) nebo starosty obce (§ 16) nebo prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému,
 • strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky a do staveb a použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí a porostů, pokud jsou vlastníky nebo uživateli nemovitostí a pokud zvláštní právní předpis9) nestanoví jinak,
 • strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
 • pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní ochrany a přístup orgánům hasičského záchranného sboru nebo jimi zmocněným osobám do těchto objektů za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
 • pokud provozují školská, sociální nebo obdobná zařízení nebo jsou poskytovateli zdravotních služeb, vytvořit podmínky pro výdej ochranných masek, dětských ochranných vaků, dětských ochranných kazajek, ochranných oděvů, filtrů pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla a dalších ochranných prostředků.

(3) K plnění úkolů podle odstavce 1 mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizovat zařízení civilní ochrany podle tohoto zákona a podle zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví náhrady výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.